Aegon Bank successfully prices inaugural EUR 500 million Senior Non-Preferred notes

Today, AEGON Bank priced its inaugural EUR 500 million 5 year Senior …

Today, AEGON Bank priced its inaugural EUR 500 million 5 year Senior ...